ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำเนียบบุคลากร
เครือข่ายของเรา
หมู่บ้านในเขต อบต.
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
องค์กร
งบประมาณและการบริการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

 

1.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         เป้าหมาย

                เพื่อก่อสร้าง ซ่อมบำรุงงานโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  เช่น  เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป มา  มีแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค  อุปโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป

         แนวทางการพัฒนา

1. การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

                2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                3.  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                4.  การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

                5.  การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด

         ตัวชี้วัด

                1.  จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม

                2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้

                3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

                4.  จำนวนโครงการระบบระบายน้ำที่มีการก่อสร้างและซ่อมแซม

 

2.    ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

         เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมบำรุงและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค  อุปโภคและทำการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการช้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี

         แนวทางการพัฒนา

                1.  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์

                2.  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่

                3.  การพัฒนาลุ่มน้ำ

         ตัวชี้วัด

                1.  จำนวนแหล่งน้ำที่ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม

                2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้ำ

 

3.    ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

         เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีการสร้างงานอาชีพในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหารจัดการการผลิต  การตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง  และพึ่งพาตนเองได้  โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

         แนวทางการพัฒนา

1.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

2.  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

3.  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

4.  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

6.  พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

7.  พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน

 

         ตัวชี้วัด

1.  จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าตำบลที่เพิ่มขึ้น

2.  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

3.  จำนวนกลุ่มอาชีพในตำบลที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

 

4.    ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

         เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการดำรงชีวิต  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาชุมชน  เอื้ออารีต่อกัน  ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ มีการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต  เพราะหากประชาชนมีร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญา ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ยกระดับการศึกษาของประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีสถานที่แสวงหาความเพื่อรู้พัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

          แนวทางการพัฒนา

4.1  การจัดการศึกษา

        4.1.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

                        4.1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                        4.1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

4.3  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ

4.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

4.5  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

4.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

4.7  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น

4.8  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

         ตัวชี้วัด

                1.  จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา

                2.  จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับความช่วยเหลือ

3.  จำนวนโครงการด้านสังคมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

4.  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด

5.  จำนวนโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำที่ดำเนินกรในปีงบประมาณ

6.  จำนวนโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

7.  จำนวนโครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

8.  ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.

9.  จำนวนโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ

10.  จำนวนโครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดำเนินการในปีงบประมาณ

 

5.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

         เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในตำบลทำการเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จำหน่ายได้ราคาดี ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

         แนวทางการพัฒนา

                1.  พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

                2.  ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

                3.  เพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

                4.  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์          

         ตัวชี้วัด

1.        ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์

 

6.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

         เป้าหมาย

เพื่อให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรมีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

          แนวทางการพัฒนา

                1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

                2.  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น

3.  การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

         ตัวชี้วัด

                1.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายด้านทรัพยากรป่าไม้

 

7.     ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

         เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรการ ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนทำงานของบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

         แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.  พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

         ตัวชี้วัด

1.  ระดับความสำเร็จของการประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.  ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

4.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5.  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

6.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.  ระดับความสำเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตังศูนย์บริการร่วม

9.  ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

10.  ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนตามยุทธศาสตร์จังหวัด

 

8.    ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

         เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร และเป็นการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

         แนวทางการพัฒนา

                1.  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

                2.  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง

         ตัวชี้วัด

                1.  จำนวนโครงการที่ดำเนินการ/แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ

 

กฎหมายน่ารู้
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.229.63.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,758,267

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
Sociat Network
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
หมู่ที่ 1 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
Tel : 044-009875   Fax : 044-762032
Email : taladcai@hotmail.com (ตาเก๋)
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download