ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำเนียบบุคลากร
เครือข่ายของเรา
หมู่บ้านในเขต อบต.
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
องค์กร
งบประมาณและการบริการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดไทร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดไทร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดไทร  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร

                      สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร  เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้ขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านตลาดไทรเป็นการชั่วคราว  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้ย้ายที่ทำการหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร  จึงได้ย้ายมาเปิดการจัดการเรียนการสอนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรหลังเดิม  และทำการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา   :   ร่วมงาน  ประสานใจ  สร้างวินัย  ใฝ่ศึกษา

วิสัยทัศน์  :   พัฒนาการก้าวไกล  ปฐมวัยก้าวหน้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร

พันธกิจ

๑.      การจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.     พัฒนาการผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เก่ง ดี มีสุข

๓.     จัดระบบการบริหารจัดการสู่กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

คำขวัญ   :   เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นพัฒนาการ

คติพจน์   :   ปัญญา  เสฏโฐ  มนุเสสุ  :  ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐ

เป้าหมาย

๑.     เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๒.     เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้

๓.     เด็กทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.     เด็กทุกคนมีมารยาทและรู้จักปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย

๑.     ข้อมูลนักเรียน

                   จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการเตรียมความพร้อมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีทั้งหมด ๗๐ คน โดยแบ่งเป็น ๔ ห้องเรียน  มีดังนี้

๑.     ห้องอนุบาลไทรเงิน

จำนวนนักเรียนชาย(คน)

จำนวนนักเรียนหญิง(คน)

รวม(คน)

๑๑

๑๘

  

๒.    ห้องอนุบาลไทรงาม

จำนวนนักเรียนชาย(คน)

จำนวนนักเรียนหญิง(คน)

รวม(คน)

๑๑

๑๗

 

๓. ห้องอนุบาลไทรทอง

๔. ห้องอนุบาลไทรน้อย

 

๓. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร

๑. นางพันทิพย์พา  เพียรการ ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร

๒. นางสาวประภัสสร สีสุโพธิ์  ตำแหน่ง  ครู

๓. นางสาวเกศรินทร์  ชวดเทียน  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๔. นางสาวชลธิชา  แดริรัมย์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๕. นางสมหมาย  ชำนาญกลาง  ตำแหน่ง  แม่ครัวประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร

๖. นายวิชิต  พานเหนือ    ตำแหน่ง   ผู้เฝ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร

๗. นายสมโภชน์  พื้นฉลาด  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถรับ-ส่ง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร

๔. คณะกรรมการประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดไทร 

๑.นายสุภชัย  สร้อยสูงเนิน  

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร             ตำแหน่ง ประธานศูนย์เด็กฯ

 

๒. นายสมบูรณ์  ทองโกย

     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดไทร              ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

๓. นายสุคนธ์  โพธิ์มะฮาด

    ครูโรงเรียนบ้านตลาดไทร                                 ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

๔. นางสาวสุนันทา  ยางนอก

    ครูโรงเรียนบ้านตลาดไทร                                 ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

๕. นางคำพัน  จันทร์ใต้

     อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองจิก                         ตำแหน่ง  ผู้แทนประชาคม

๖. นางเสถียรรัตน์  อินทร์นอก

     สมาชิก อบต.ตลาดไทร                                   ตำแหน่ง  ตัวแทนสมาชิก อบต.

๗. นายจันดี  จันทะกล

    สมาชิก อบต.ตลาดไทร                                    ตำแหน่ง  ตัวแทนสมาชิก อบต.

๘. นายประมุข  จันสุพรม

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร             ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  

๙. นายภากร  คำชมภู

    นิติกร อบต.ตลาดไทร                                      ตำแหน่ง  ตัวแทนพนักงานส่วนตำบล

๑๐. นายณรงค์  ทิพยอนันต์กุล

                                                                        ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  

 

๑๑. นางทิพวรรณ  มณีสิงค์

       ผู้ปกครองนักเรียน                                        ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

๑๒. นางบังอร  บุญหว่าน

       ผู้ปกครองนักเรียน                                        ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

            ๑๓ นางฐิตาภร  ประพันธมิตร

      ผู้ปกครองนักเรียน                                         ตำแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

๑๔. นางวิราพร  เพ็ชรวิเศษ

                                                                        ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
กฎหมายน่ารู้
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.229.63.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,758,243

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
Sociat Network
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
หมู่ที่ 1 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
Tel : 044-009875   Fax : 044-762032
Email : taladcai@hotmail.com (ตาเก๋)
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download