ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำเนียบบุคลากร
เครือข่ายของเรา
หมู่บ้านในเขต อบต.
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
องค์กร
งบประมาณและการบริการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด  

ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด

 

     1. ประวัติการก่อตั้ง

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด     ได้มีการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก     เริ่มตั้งแต่

วันที่  18  มิถุนายน   2550        โดยมีชาวบ้าน  บ้านหนองตาดได้บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร  ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อบุตรหลานในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนวัยเรียน   ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร   หรือทำงานนอกบ้าน

              คำขวัญ                  เรียนดี         กีฬาเด่น   

                                         เน้นกิจกรรม    นำพัฒนาการ 

                                        ประสานความร่วมมือ

       ปรัชญา                   มุ่งเตรียมความพร้อม     เรียนรู้อย่างมีความสุข  

                                           ปลูกฝังสิ่งดีงาม             ชุมชนร่วมใจ

     วิสัยทัศน์                  พัฒนาการก้าวหน้า   วิชาการก้าวไกล 

                                          โปร่งใสบริหาร   ประสานความร่วมมือ

   พันธกิจ

1.             พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กนักเรียน

2.             พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มาศึกษาตามศักยภาพ

3.             พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร

  เป้าหมาย

1.  เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออกและพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัย

                 2.  เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี

   3.  เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา  และช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้  

        เหมาะสมกับวัย

                 4.  เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

                 5.  เด็กเล็กทุกคนมีนิสัย ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

                 6. เด็กเล็กมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     2.  จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2552 

                  จำนวนทั้งหมด             51        คน

                  จำนวนนักเรียนชาย      36        คน

                  จำนวนนักเรียนหญิง     15        คน     

     3. บุคคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด 

                  1. นางพัชรดา   ละอองเอก                   ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย             

                  2.  นางสาวอภิริสา  โพขำ                     ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย            

                  3.  นางสาวประภัสสร  สีสุโพธิ์            ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย            

                  4.  นางทองพูน   พลต้าง                       ลูกจ้างทำอาหารประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                  5.   นายบัญชา    ชัยสวัสดิ์                ลูกจ้างเฝ้าเวรยามนอกเวลาราชการประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                  6.   นางนันทิยา    บุญสอน                   ลูกจ้างรถรับ ส่ง นักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

  4.  คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด  ประจำปีการศึกษา  2552            

        1.  นายวีระยุทธ    สง่าศรี                    นายก  อบต.                                           ประธาน

        2.  นายสุทธิพันธ์     บุญศร                 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา              กรรมการ

        3.  นายวิระ    แคนนอก                      ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา                      กรรมการ

        4.  นายมนตรี    กัญญาคำ                   ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา                      กรรมการ

        5.  นายบุญช่วย      หาดคำ                  ผู้แทนประชาคม                                     กรรมการ

        6.  นายอนุพนธ์      พาระแพน            ตัวแทนสมาชิก อบต. หมู่  8                   กรรมการ

        7.  นายชาลี       อันชื่น                        ตัวแทนสมาชิก อบต. หมู่  19                 กรรมการ

        8.  นายประมุข     จันสุพรม                ปลัด  อบต.                                              กรรมการ

        9.  นายพิเชษฐ์     มุกดา                       ตัวแทนพนักงานส่วนตำบล                     กรรมการ

        10.  นายณรงค์      ทิพยอนันต์กุล        นักวิชาการศึกษา                                      กรรมการ

        11.  นายทองม้วน   พลต้าง                 ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

        12.  นายคำดี     เหล่าสิงห์               ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

       13.  นายประยูร   บำเพ็ญศีล               ผู้แทนผู้ปกครอง                                       กรรมการ

        14. นางสาวอภิริสา      โพขำ              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย     กรรมการ

        15. นางพัชรดา   ละอองเอก               ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย      กรรมการ/เลขานุการ

  5.  หมู่บ้านในเขตบริการ

            1.  บ้านหนองตาด   หมู่  8      โดยมี

     1. นายทองม้วน     พลต้าง             ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

     2.นายอนุพนธ์    พาราแพน            ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

     3.นายสมยศ   แสนแก้ว                        ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

           2. บ้านหนองตาดพัฒนา    หมู่ที่  19   โดยมี

   1. นายตา   แก้วพูน                   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

   2.นายบุญช่วย    หาดคำ              ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

   3.นายชาลี  อัญชื่น                              ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

           3.  บ้านหนองแวง    หมู่ที่  2    โดยมี

  1. นายคำดี       เหล่าสิงห์               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

  2.นายวรัตน์    ทุมประเสริฐ                  ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

  3.นายเสรี    พิลึกนา                          ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

         4. บ้านหนองหว้า      หมู่ที่  11   โดยมี

1. นายเลื่อน     ดวงจิตร                   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

2.นายก้องภพ    รินไธสง                  ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

3.นางกฤติมา        ดวงจิตร                        ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

     5. บ้านบุตาหนา      หมู่ที่   16   โดยมี

1. นายประยูร     บำเพ็ญศีล              ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

2.นายอ่อนจันทร์  แก้วพูน               ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

3.นายบุญเลี้ยง  อินทร์นอก                      ตำแหน่งสมาชิก อบต.      

 

กฎหมายน่ารู้
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.229.63.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,758,263

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565
แบบสอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
Sociat Network
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
หมู่ที่ 1 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
Tel : 044-009875   Fax : 044-762032
Email : taladcai@hotmail.com (ตาเก๋)
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download